งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
- ประชาสัมพันธ์ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2567
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร พนักงานขับรถยนต์ (รถตัดหญ้า)
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2567
- ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานขับรถยนต์ (รถตัดหญ้า)
- ประกาศ รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 1/2567
- ประกาศ การลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบัคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) (รถตัดหญ้า)
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
- ประกาศ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.66
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
- ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
- ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาฯ
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อปท.
- ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
- ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
- ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
- รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2566
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชิงรางวัลสำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
- ประกาศ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- กิจกรรม " ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) หมู่ที่ 2 "
- กิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว"
- กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่ "กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญ ครั้งที่ 2"
- กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่ "กิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1 มกราคม 2567"
- กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567
- (คัดกรองการมองเห็น) โครงการส่งเสริมสุขภาพตาป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นด้วยแว่นสายตาฯ
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาการและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลม่วงหมู่ ประจำปี พ.ศ.2567 (โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม)
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาการและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลม่วงหมู่ ประจำปี พ.ศ.2567 (โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่ "กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญ ครั้งที่ 1"
- กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2567
- ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
- กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2566
- ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่
- ร่วมเปิดศูนย์สิงห์ร่วมสุขเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพฯ สำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯ
- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่ "การตรวจติดตามผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนในพื้นที่"
- โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลม่วงหมู่ร่วมใจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ
- ชมรมแม่ดีเด่นมอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้
- เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ่ขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน
- กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2566
- การติดตามขับเคลื่อนแบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1-5 ตำบลม่วงหมู่
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1
- ประกาศประกวดราคา ราคากลางโครงการต่างๆ
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาส
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- สัญญาจ้างโครงการต่างๆ
- ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี
- ประกาศแผนการซ่อมบำรุงพัสดุ