งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
- ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาฯ
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อปท.
- ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
- ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
- ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
- รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2566
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชิงรางวัลสำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
- ประกาศ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5
- การะประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2566
- การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 4
- การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 3
- ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง หมู่ที่ 3
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ลงพื้นตรวจติดตามครัวเรือนต้นแบบการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง หมู่ที่ 1
- ต้อนรับคณะทำงานกำกับและติดตามฯโครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 4
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
- กิจกรรมต้อนรับคณะสาธารณสุขนิเทศการดำเนินงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน
- โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
- โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี
- โครงการสร้างเสริมสุขอนามัยและเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2566
- โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อบรมครู ก)
- โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
- อาสาสมัครปศุสัตว์ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 1
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- ปศุสัตว์ดำเนินการให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์
- ภาพกิจกรรมการสุ่มตรวจในการจัดทำถังขยะเปียก
- ภาพกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566
- ภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนจริยธรรม
- โครงการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม Kick off
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ณ รพ.สต.ม่วงหมู่)
- โครงการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม Kick off รณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ณ อบต.ม่วงหมู่)
- ภาพกิจกรรมการดำเนินการเก็บขยะทุกวันพุธ
- ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน
- ภาพกิจกรรมมอบของช่วยเหลือบ้านไฟไหม้
- ภาพกิจกรรมกาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำเดือนตุลาคม 2565
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- ประกาศประกวดราคา ราคากลางโครงการต่างๆ
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาส
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
- การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
- สัญญาจ้างโครงการต่างๆ
- ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี
- ประกาศแผนการซ่อมบำรุงพัสดุ