งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

รายงานและสรุปผล

ข้อมูลการสรุปผลและรายงาน

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานติดตามประเมินผลแผน
- รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต
- รายงานการจัดบริการสาธารณะ
- สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
- รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่
- รายงานผลการดำเนินการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้
 

รายงานการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

- รายงานตรวจสอบภายใน
- รายงานควบคุมภายใน
- รายงานการจัดทำบริหารความเสี่ยงของ อบต.
- รายงานผลบริหารความเสี่ยง
 

รายงานการบริหารเงินงบประมาณ

- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.66
- ประกาศ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65
- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

ข้อมูลเชิงสถิติ

- ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / อบต.
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่