งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                  

 

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (6 เดือนแรก)
- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (6 เดือนแรก)
- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)
- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (6 เดือนแรก)
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562