งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

งานบริการประชาชน

คู่มือการให้บริการสำหรับติดต่อราชการ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ