งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ดังนี้

    1.การพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้ครอบคลุม
    2.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบูรณาการและมีส่วนร่วม
    3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

 

  ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพานให้มีมาตรฐาน
  2.จัดให้มี ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน
  3.บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  4.แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน

2.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1.การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
  2.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในท้องถิ่น

3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

  1.ส่งเสริมและบูรณการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชราและผู้ด้อยโอกาส
  3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
  4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
  5.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุขและนันทนาการแก่ประชาชน
  6.ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

  1.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
  2.ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในด้านการอาชีพ
  3.ส่งเสริมการทำเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
  4.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด

5.ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

  1.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  2.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ