งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

ข้อมูลแผน

แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2558-2562)
 

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2557-2559)
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
หนังสือจังหวัด แจ้งขยายกรอบเวลา แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 

แผนพัฒนาการศึกษา อบต.ม่วงหมู่

แผนพัฒนาการศึกษา ของ อบต.ม่วงหมู่ (พ.ศ.2566 - 2570)
แผนพัฒนาการศึกษา ของ อบต.ม่วงหมู่ (พ.ศ.2561 - 2565)
 

แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

แผนพัฒนาการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (พ.ศ.2566 - 2570)
แผนพัฒนาการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (พ.ศ.2561 - 2565)
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน