งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                     

 

     - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หรือแจ้งข้อมูลทั่วไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ