งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

สภาพทั่วไปของ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต ติดต่อตำบลพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลบางงา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เนื้อที่ : ตำบลม่วงหมู่มีพื้นที่ 11.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 7,256 ไร่
ภูมิประเทศ : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านบางประทุน
2 บ้านเกาะ
3 บ้านบางเดื่อ
4 บ้านม่วงหมู่
5 บ้านม่วงหมู่

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน 1 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 5

ข้อมูลประชากร

หมู่ที่

ปี 2564 (มกราคม 2564)

ปี 2565 (มกราคม 2565)

ปี 2566 (มกราคม 2566)

ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
หมู่ที่ 1
616
670
1,286
419
598
668
1,266
422
600
668
1,268
425
หมู่ที่ 2
494
587
1,081
320
484
577
1,061
322
485
577
1,062
325
หมู่ที่ 3
256
395
751
222
355
388
743
224
352
388
740
224
หมู่ที่ 4
544
597
1,141
488
535
582
1,117
491
528
581
1,109
511
หมู่ที่ 5
734
857
1,591
514
738
856
1,594
517
725
841
1,566
527
รวม
2,744
3,089
5,850
1,963
2,710
3,071
5,781
1,976
2,690
3,055
5,745
2,012

จำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ

ช่วงอายุ จำนวน
วัยทารก     อายุ 0-2 ปี 116
วัยเด็ก       อายุตั้งแต่ 3-12 ปี 518
วัยรุ่น         อายุตั้งแต่ 13-20 ปี 539
วัยผู้ใหญ่    อายุตั้งแต่ 21-40 ปี 1,504
วัยกลางคน  อายุตั้งแต่ 41-59 ปี 1,651
วัยสูงอายุ    อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 1,417
ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ณ เมษายน 2566 5,745
 

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร ณ เมษายน 2566
ช่วงอายุ 60 - 69 ปี 116
ช่วงอายุ 70 - 79 ปี 427
ช่วงอายุ 80 - 89 ปี 177
ช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป 31
รวม 1,417
 

ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ เมษายน 2566
ช่วงอายุ 60 - 69 ปี 649
ช่วงอายุ 70 - 79 ปี 364
ช่วงอายุ 80 - 89 ปี 148
ช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป 22
รวม 1,183
 

ผู้ได้รับเบี้ยคนพิการ ณ เมษายน 2566
ช่วงอายุ 0 - 12 ปี 5
ช่วงอายุ 13 - 20 ปี 5
ช่วงอายุ 21 - 40 ปี 30
ช่วงอายุ 41 - 59 ปี 64
ช่วงอายุ 60 - 69 ปี 57
ช่วงอายุ 70 - 79 ปี 47
ช่วงอายุ 80 - 89 ปี 26
ช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป 6
รวม 240

าชีพ

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้
- อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ( ทำนา ,ทำสวน ) 1 แห่ง
- อาชีพรอง คือ รับจ้าง ค้าขาย5 แห่ง

สภาพทางสังคม

เศรษฐกิจ
ตลาดในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  ไม่มีตลาดในสังกัด แต่มีตลาดนัดชุมชน บริเวณประตูระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำ หมู่ที่  4  ซึ่งเป็นตลอดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร
   

  การศึกษา
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 8 แห่ง
  - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
  - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง
  - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
  - วิทยาลัย (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี) 1 แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  : วัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดพระปรางค์มุนี , วัดศรัทธาภิรม

  การสาธารณสุข
  - สถานีอนามัย 1 แห่ง
  - กองทุนยาประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง
   

  การรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล
  - ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบลม่วงหมู่ 1 แห่ง
  - หัวหน้าสถานีตำรวจชุมชน 1 นาย ผู้ช่วย 4 นาย
  - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลม่วงหมู่ 124 คน

  การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม
  - เส้นทางหลวงแผ่นดินผ่าน 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) , ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 311 (ถนนสายสิงห์บุรี – ลพบุรี)
  - เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล ได้แก่ ถนนดินลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง

  การไฟฟ้า : มีไฟฟ้าสาธารณะ และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  - แม่น้ำลพบุรี
  - อ่างเก็บน้ำลำกระสวย เนื้อที่ 56 ไร่
  - อ่างเก็บน้ำหนองหม้อแกง เนื้อที่ 104 ไร่
  - อ่างเก็บน้ำหนองสุนัข เนื้อที่ 18 ไร่

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                       - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง           - บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 30 บ่อ
                       - บ่อบาดาลส่วนตัว จำนวน 38 บ่อ
  ป่าชุมชน : พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 85 ไร่