งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                     

 

มาตรการ/การดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต

แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาฯ

 - ประชาสัมพันธ์ การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 - มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาฯ
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567
 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี 2566
 - ประกาศนโยบาย "งดรับของขวัญ" ประจำปี 2565
 - ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
 - คำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 - รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
 - รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
 

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ.2566
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี

 - ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปี 2567
 - ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปี 2566
 - ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปี 2565
 - ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปี 2564
 - ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปี 2563
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 - การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ พ.ศ.2567 (รอบ 6เดือนแรก)
 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
 - การดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
 - การจัดการความเสี่ยงทุจริต
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 - มาตรการการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการงดรับของขวัญ
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
 

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2566
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2565
 - รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2564
 - รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2563
 - รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2562
 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
 - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส่ พ.ศ.2565
 - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส่ พ.ศ.2564
 - รายงานการดำเนินการตามนโยบาย "งดรับของขวัญ"
 - ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน