งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

สาระน่ารู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

     ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนตรวจดู      หรือขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้เท่าที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง หรือคำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้ถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจดูข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนสามารถสอบถามติดต่อได้โดยตรง โทร.036-551199 หรือสามารถเข้าดูได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่