งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

มาตรการการบริหารงานของ อบต.

มาตรการการบริหารงานของ อบต.
- มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
- มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาฯ