งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                     

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

รายงานสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
- รายงานสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
หัวข้อ/เดือน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนเรื่อง - - - - - - - - - - - -
อยู่ระหว่างดำเนินการ - - - - - - - - - - - -
ยุติเรื่อง - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565
หัวข้อ/เดือน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนเรื่อง - - - - - - - - - - - -
อยู่ระหว่างดำเนินการ - - - - - - - - - - - -
ยุติเรื่อง - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564
หัวข้อ/เดือน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนเรื่อง - - - - - - - - - - - -
อยู่ระหว่างดำเนินการ - - - - - - - - - - - -
ยุติเรื่อง - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
หัวข้อ/เดือน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนเรื่อง - - - - - - - - - - - -
อยู่ระหว่างดำเนินการ - - - - - - - - - - - -
ยุติเรื่อง - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562
หัวข้อ/เดือน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนเรื่อง - - - - - - - - - - - -
อยู่ระหว่างดำเนินการ - - - - - - - - - - - -
ยุติเรื่อง - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน