งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

สัญญาจ้างโครงการต่างๆ

สัญญาจ้างโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

สัญญาเลขที่ ชื่อโครงการ
13/2566 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านบางประทุน-ม่วงหมู่) หมู่ที่ 4
10/2566 โครงการปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5
9/2566 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย สหถ 33003 (บ้านบางเดื่อ) หมู่ 3
8/2566 โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่
7/2566 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3
6/2566 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (e-bidding)
5/2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3
4/2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (e-bidding)
3/2566 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (e-bidding)
2/2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่
1/2566 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพื้น คสล.โรงจอดรถภายในที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ หมู่ที่ 4
 

สัญญาจ้างโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

สัญญาเลขที่ ชื่อโครงการ
7/2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (e-bidding)
6/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สห.ถ.33001 จากสาย สห.ถ.33001 ถึงสาย สห.ถ.33001 บ้านม่วงหมู่ หมู่ 4
5/2565 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
4/2565 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมประตูเข้า-ออก
3/2565 โครงการปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5
2/2565 โครงการติดตั้งป้ายจราจรปรเภทป้ายเตือนและป้ายบังคับ หมู่ที่ 2
1/2565  

สัญญาจ้างโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

สัญญาเลขที่ ชื่อโครงการ
15/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดหลวง หมู่ 5
14/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางแม้น เกิดเจริญ หมู่ 5
12/2564 ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3
11/2564 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
10/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยมหาประเทือง หมู่ที่ 5
9/2564 โครงการวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางสังวาลย์ หมู่ที่ 5
7/2564 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในศาลารวมใจ หมู่ที่ 5
6/2564 โครงการปรับปรุงเสาหลักนำโค้งพร้อมป้ายจราจรเดิม หมู่ที่ 4
5/2564 โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
3/2564 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)
2/2564 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน 8 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1,3,4 ทางหลวงท้องถิ่นสาย สหถ 33002
1/2564 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สห ถ 33001 (ม่วงหมู่-บางตาย่อง)

สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สัญญาเลขที่ ชื่อโครงการ
2/2564 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 8ซ้าย หมู่ที่ 3
1/2564 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 1

 

สัญญาจ้างโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

สัญญาจ้างโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562