งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561