งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง

ประจำไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567
- ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567)
- ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566
- ประจำไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566)
- ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน2566)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566)
- ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2566)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประจำไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)
- ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
- ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประจำไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)
- ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
- ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประจำไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)
- ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
- ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประจำไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)
- ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
- ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561)