งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2564
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวย
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
- ประกาศปิดปรับปรุงสถานที่กักกันตัว
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
- ประกาศการจัดประชุมประชาคม การนำขยะมูลฝอยในพื้นที่ นำมาทิ้งที่ Custer
- ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
- ประกาศรายชื่อการรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ศพด.บ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 1/2564
- ประกาศ นโยบายอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ปลอดบุหรี่
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
- ประกาศกำหนดโครงการส่วนราชการ และระดับตำแหน่ง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564
- ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียน ศพด.บ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 1/2564 
- คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
- คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
- คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
- คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2564 
- ประกาศปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ภาคเรียที่ 2/2563
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2564
- ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- การยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
- ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ 
- ตรวจบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ 64
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2564
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 2/2563