งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

- กิจกรรมส่งมอบวัสดุรีไซเคิลได้ฯ ตามโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ"
- โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
- โครงการประชารัฐม่วงหมู่ร่วมใจ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" ประจำปีงบประมาณ 2565
- ภาพกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง
- การประชุมประชาคมตำบล
- กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
- พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
- โครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for clean)"
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก โฟม
- โครงการ อสม.ประชาร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก
- โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
- โครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
- ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2565
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
- ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- ภาพการร่วมกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- กิจกรรมมอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- กิจกรรมมอบชุดตรวจ ATK ให้กับผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- ภาพกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1-5
- ภาพกิจกรรมดำเนินการติดตั้งเสาไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่าง
- ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานโครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 4
- ภาพกิจกรรมนายอำเภอเมืองลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานที่กักกันตัว (ศูนย์ LQ อบต.ม่วงหมู่)
- ภาพกิจกรรมการปรับปรุงและทำความสะอาดสถานที่กักกันตัว (ศูนย์ LQ อบต.ม่วงหมู่)
- ภาพกิจกรรมการดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักกันตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการ
- ภาพกิจกรรม นายก อบต.ม่วงหมู่ ลงพื้นที่เพื่ออวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่
- ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ครั้งแรก
- ภาพการร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม
- ภาพการร่วมกิจกรรม โครงการ "ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก (วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก)
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- ดำเนินการเตรียมกั้นแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่