งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายงานและสรุปผล

ข้อมูลการสรุปผลและรายงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานการจัดบริการสาธารณะ
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

รายงานการบริหารเงินงบประมาณ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่