งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายงานและสรุปผล

ข้อมูลการสรุปผลและรายงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานการจัดบริการสาธารณะ
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่
 

รายงานการบริหารเงินงบประมาณ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่