งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

          ช่องทางการให้บริการ สามารถขอรับบริการได้เพียงกรอกข้อมูล เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมไฟฟ้า เป็นต้น โดยท่านไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน