งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

สภาพทั่วไปของ อบต.

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร
                      ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลบางมัญ      อำเภอเมืองสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี
                      ทิศใต้              ติดต่อตำบลพรหมบุรี     อำเภอพรหมบุรี       จังหวัดสิงห์บุรี
                      ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลบางงา        อำเภอท่าวุ้ง            จังหวัดลพบุรี
                      ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลต้นโพธิ์      อำเภอเมืองสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี
  เนื้อที่
                      ตำบลม่วงหมู่มีพื้นที่ 11.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 7,256 ไร่
  ภูมิประเทศ
                      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
                      หมู่ที่ 1    บ้านบางประทุน
                      หมู่ที่ 2    บ้านเกาะ
                      หมู่ที่ 3    บ้านบางเดื่อ
                      หมู่ที่ 4    บ้านม่วงหมู่
                      หมู่ที่ 5    บ้านม่วงหมู่
  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4
  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน 1 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 5
  อาชีพ
                       ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้
                       - อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ( ทำนา ,ทำสวน )
                       - อาชีพรอง คือ รับจ้าง ค้าขาย
  สภาพทางสังคม
  การศึกษา

                       - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 8 แห่ง               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
                       - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง             - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง
                       - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง          - วิทยาลัย 1 แห่ง ( วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี )
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                       - วัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดพระปรางค์มุนี , วัดศรัทธาภิรม
  การสาธารณสุข
                       - สถานีอนามัย 1 แห่ง                        - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง
                       - กองทุนยาประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
  การรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล
                       - ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบลม่วงหมู่ 1 แห่ง หัวหน้าสถานีตำรวจชุมชน                         1 นาย ผู้ช่วย 4 นาย
                       - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลม่วงหมู่ อาสาสมัครฯ จำนวน 124 คน
  การบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม

                       - เส้นทางหลวงแผ่นดินผ่าน 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ,
  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 311 (ถนนสายสิงห์บุรี – ลพบุรี)
                       - เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล ได้แก่ ถนนดินลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
  การไฟฟ้า
                       - มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
                       - มีไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
                       - แม่น้ำลพบุรี                                     - อ่างเก็บน้ำลำกระสวย เนื้อที่ 56 ไร่
                       - อ่างเก็บน้ำหนองสุนัข เนื้อที่ 18 ไร่      - อ่างเก็บน้ำหนองหม้อแกง เนื้อที่ 104 ไร่
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                       - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง           - บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 30 บ่อ
                       - บ่อบาดาลส่วนตัว จำนวน 38 บ่อ
  ป่าชุมชน
                       - พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 85 ไร่