วิสัยทัศน์

     พันธกิจ

     พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ดังนี้

       1.การพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้ครอบคลุม
       2.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบูรณาการและมีส่วนร่วม
       3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น