มาตรการ/การดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินควมเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

มาตรการส่งเสริมคความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน