พันธกิจ

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ดังนี้

  1.การพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้ครอบคลุม
  2.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบูรณาการและมีส่วนร่วม
  3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น