งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

ข้อมูลแผน

แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2558-2562)
 

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2557-2559)
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
หนังสือจังหวัด แจ้งขยายกรอบเวลา แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2564