ข้อมูลแผน

แผนการตรวจสอบภายใน
 • แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
 • แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2555-2559)
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2558-2562)

 

รายงานติดตามประเมินผลแผน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
 • แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
 • แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
 • แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)

 

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2560-2562)
 • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2559-2561)
 • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560)
 • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2557-2559)

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

 

แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว