ข้อมูลแผน

แผนการตรวจสอบภายใน

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2555-2559)
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2558-2562)

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

รายงานติดตามประเมินผลแผน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
  • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2560-2562)
  • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2559-2561)
  • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2558-2560)
  • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2557-2559)

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

 

แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว