งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

งานตรวจสอบภายใน

รายงานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
การบริหารและจัดการความเสี่ยง

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563