งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

- ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
- ตัวอย่างบัตรดี บัตรเสีย
- หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนน
- วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง
- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
- ประกาศ ผลการรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 1
- ประกาศ หยุดเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ ครั้งที่ 1/2566
- ประกาศ รายชื่อผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2566
- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ (พนักงานขับรถยนต์)
- ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานขับรถยนต์)
- ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2566
- ประกาศ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65
- ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง (PM 2.5)
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts
- ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2566
- ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงหมู่
- ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชน
- ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ กรณีการรับส่งผู้ป่วยหรือหญิงตั้งครรภ์
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ประกาศ ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (6 ม.ค.66)
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (29 ธ.ค.65)
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2566
- ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2566
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2565
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
- ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 ต.ค.65)
- ประกาศ วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (19 ต.ค.65)
- ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น (16 ต.ค.65)
- ประชาสัมพันธ์กำหนการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อบรมครู ก)
- ภาพกิจกรรมการสุ่มตรวจในการจัดทำถังขยะเปียก
- ภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนจริยธรรม
- ภาพกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- ภาพกิจกรรมการดำเนินการเก็บขยะทุกวันพุธ (19 ก.ย.65)
- ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน
- ภาพกิจกรรมมอบของช่วยเหลือบ้านไฟไหม้
- ภาพกิจกรรมกาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำเดือนตุลาคม 2565
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- ประกาศประกวดราคา ราคากลางโครงการต่างๆ
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาส
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
- การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
- สัญญาจ้างโครงการต่างๆ
- ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี