งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

-ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ผ.ถ./ส.ถ.1/1

 

- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2564
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 2/2564
- ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- ประชุมพนักงานส่วนตำบลม่วงหมู่
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
- โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ร่วมใจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ
- ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย เรื่อง สุนัขเลี้ยงก่อเหตุรำคาญและเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
- โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564
- ประชุมประชาคมตำบล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
- โครงการบูรณาการงานความปลอดภัยทางถนนตำบลนำร่อง
- กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร
- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
- โครงการจิตอาสาพัฒนาสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่
- โครงการจัดงหวัดสิงห์บุรีปลอดผักตบชวา
- กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

 - ประกาศประกวดราคา ราคากลางโครงการต่างๆ  - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาส  - สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1  - การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ