งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (30 ม.ค.66)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 ม.ค.66)
- ประกาศ ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (6 ม.ค.66)
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (29 ธ.ค.65)
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2566
- ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2566
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2565
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
- ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 ต.ค.65)
- ประกาศ วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (19 ต.ค.65)
- ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น (16 ต.ค.65)
- ประชาสัมพันธ์กำหนการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- ภาพกิจกรรมการดำเนินการเก็บขยะทุกวันพุธ (19 ก.ย.65)
- ภาพกิจกรรมกาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำเดือนตุลาคม 2565
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี
- ประกาศประกวดราคา ราคากลางโครงการต่างๆ
- การติดตามผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาส
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
- การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
- สัญญาจ้างโครงการต่างๆ