งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

 

- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2564
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวย
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
- ประกาศปิดปรับปรุงสถานที่กักกันตัว
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
- ประกาศการจัดประชุมประชาคม การนำขยะมูลฝอยในพื้นที่ นำมาทิ้งที่ Custer
- ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
- ประกาศรายชื่อการรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ศพด.บ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 1/2564
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
- ประกาศกำหนดโครงการส่วนราชการ และระดับตำแหน่ง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564
- ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียน ศพด.บ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 1/2564 
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2564 
- ประกาศปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ภาคเรียที่ 2/2563
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2564
- ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ม่วงหมู่
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- การยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
- ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ 
- ตรวจบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ 64
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2564
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 2/2563
- ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- ประชุมพนักงานส่วนตำบลม่วงหมู่
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
- โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ร่วมใจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ
- ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย เรื่อง สุนัขเลี้ยงก่อเหตุรำคาญและเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
- โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564
- ประชุมประชาคมตำบล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
- โครงการบูรณาการงานความปลอดภัยทางถนนตำบลนำร่อง
- กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร
- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
- โครงการจิตอาสาพัฒนาสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่
- โครงการจัดงหวัดสิงห์บุรีปลอดผักตบชวา
- กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<<
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<<

 - ประกาศประกวดราคา ราคากลางโครงการต่างๆ  - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาส  - สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1  - การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ