งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  -  ข้อมูลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คล๊ก<<
  -  ข้อมูลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 >>คล๊ก<<
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภท จัดจ้าง
 
 
- จ้างเหมาประดับตกแต่งภูมิทัศน์และองค์ประกอบบริเวณรอบหุ่นปลา (20 ธ.ค.65)
- จ้างเหมาเครื่องจักรกล (25 พ.ย.65)
- จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (วัชรพล) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (กฤษณะพันธ์) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (วิชิต) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาคนขับรถขยะ (องอาจ) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้พิการ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานธุรการ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (นายกัมพล สุขประเสริฐ) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (26 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ช่วยนายช่างโยธา (26 ต.ค.65)
 

ประเภท จัดซื้อ
 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (16 ธ.ค.65)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (16 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (20 ต.ค.65)
 

ประเภท ซ่อมแซม
- จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2,3 (21 ธ.ค.65)
- จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (25 พ.ย.65)
 

 

-