งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

งานทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคคล

การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์และสรรหาการคัดเลือกบุคคล
- ประกาศ ก.ถ. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุ  และแต่งตั้งบุคคลากร - ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
- ประกาศมาตรฐานการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง
- ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร - แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
- ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
การให้คุณให้โทษและ การสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ