งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

ประกวดราคา ราคากลางต่างๆ

ข้อมูลประกวดราคา ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<
ข้อมูลประกวดราคา ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<
 

ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 (e-bidding) (6 ธ.ค.65)
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ตัว (e-bidding) (ฉบับร่าง)

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

- โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (25 พ.ย.65)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3 (25 พ.ย.65)
 

ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ตัว (e-bidding)(ฉบับร่าง)
- ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (e-bidding) (21 ก.ย.65)
- ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (e-bidding) (12 ก.ย.65)
- ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 1 (e-bidding) (27 ก.ค.65)
- ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 3 (27 ก.ค.65)
- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สหถ 33005 หมู่ที่ 5 (5 ก.ย.65)
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (15 ก.ย.65)
- โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 1 (20 ก.ค.65)
- โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 3 (20 ก.ค.65)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (24 พ.ค.65)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (24 พ.ค.65)
- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมประตูเข้า-ออก (12 พ.ค.65)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สห.ถ.33001 หมู่ที่ 4  (e-bidding)
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย.65
- โครงการปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5 ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
- โครงการติดตั้งป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนและป้ายบังคับ หมู่ที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง สหถ 33001 บ้านม่วงหมู่ หมู่ที่ 4 ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
 

แจ้งผลการกำหนดราคากลาง
-