งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
- ประชุมพนักงานส่วนตำบลม่วงหมู่
ภาพกิจกรรมการปรับปรุงและทำความสะอาดสถานที่กักกันตัว (ศูนย์ LQ อบต.ม่วงหมู่)
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
- โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ร่วมใจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ
- ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย เรื่อง สุนัขเลี้ยงก่อเหตุรำคาญและเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
- โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564
- ประชุมประชาคมตำบล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
- โครงการบูรณาการงานความปลอดภัยทางถนนตำบลนำร่อง
- กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร
- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
- โครงการจิตอาสาพัฒนาสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่
- โครงการจัดงหวัดสิงห์บุรีปลอดผักตบชวา
- กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน