งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

- กำหนดการมอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุที่รับเงินสด
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2565
- ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
- ประกาศการย้ายที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบางเดื่อ และเปลี่ยนชื่อใหม่ ศพด.อบต.ม่วงหมู่
- ประกาศเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (แบบ On site) ของ ศพด.บ้านบางเดื่อ
- ประกาศยุติการจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ประกาศการประชุมประชาคม (ประชาคมตำบล) เพื่อจัดทำแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 7
- ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
- ประกาศเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
- ประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนที่เข้าเรียน ศพด. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2565
- ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศเจตนารมณ์ "องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่" เป็นองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2565
- ประกาศ มาตรการป้องกันการโฆษณาแอบแฝงบนป้ายประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่แจ้งจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2564
- ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อย่างไม่เป็นทางการ
- ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ผ.ถ./ส.ถ.1/1
- ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2564
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ ครั้งที่ 2/2564