งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

สรุปผลระบบบำบัดน้ำเสีย

      

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ.2564

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม 2564
 

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ.2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ.2562

ประจำเดือน กันยายน 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประจำเดือน เมษายน 2562
ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือน มกราคม 2562
 

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ.2561

ประจำเดือน กันยายน 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน มกราคม 2561
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประจำเดือน ตุลาคม 2560