งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2564
หัวข้อ/เดือน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนเรื่อง - 1 1 2 - 1 - 1 -      
อยู่ระหว่างดำเนินการ - - - 1 - - - - -      
ยุติเรื่อง - 1 1 1 - 1 - 1 -      
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2563
หัวข้อ/เดือน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนเรื่อง - - - - - - - - - - 1 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ - - - - - - - - - - - -
ยุติเรื่อง - - - - - - - - - - 1 1
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน