งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายงานติดตามประเมินผลแผน

รายงานติดตามประเมินผลแผน

รายงานการติดตามประเมินผลแผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
 

ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

- ประกาศ ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (6 ม.ค.66)