งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

ผลความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ

 

สรุปความพึงพอใจการให้บริการ รอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

สรุปความพึงพอใจการให้บริการ รอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564