งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงาน

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 64 -มีนาคม 65)
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 63 -มีนาคม 64)