งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563