งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายงานการกำกับติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เมษายน 65 - กันยายน 65)
 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เมษายน 64 - กันยายน 64)