งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

รายงานการเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- รายงานการเปิดโอกาศมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม พ.ศ.2565
- รายงานการเปิดโอกาศมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564