งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019
- การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย
- วิธีเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วงกกักกัน