การชำระภาษี

     หากเลยระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ แล้ว และท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ให้ท่านรีบเข้ามาดำเนินการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่โดยเร็ว

    เอกสารที่ต้องเตรียมมา ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง)