คู่มือประชาชน/ติดต่อราชการ

ส่วนราชการ
ดาวโหลด
สำนักปลัด
 • การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • การรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนการคลัง
 • การชำระภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน
 • การชำระภาษีป้าย
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม ่)
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน )
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชย์กิจ )
 • การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ส่วนโยธา
 • การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
 • การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑
 • การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒
 • การแจ้งขุดดิน
 • การแจ้งถมดิน