การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

   กำหนดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
  และจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

                     หลักฐานที่ใช้
                     1).สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                     2).สำเนาทะเบียนบ้าน
                     3).สมุดเงินฝากธนาคากรุงไทย (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี)
                     4).หนังสือมอลอำนาจ (กรณีไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง)
                     5).สมุดประจำตัวผู้พิการ (เฉพาะผู้พิการ)