ประชุมพนักงานส่วนตำบล

ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองคค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1
2

Contact Name