ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name